Vuoden 2016 verokannat ja verottoman tulon määrä Virossa

01.01.2016 alkaen tulevat voimaan uudet verokannat.

– Tulovero yksityishenkilöille on 20%.
– Verovapaan tulon raja on vuodessa 2040 euroa, kuukaudessa 170 euroa.
– Eläkkeiden kohdalla lisäverovapaa osuus on 225 euroa kuukaudessa.
– Mikäli kyseessä on ammatista johtuva onnettomuus tai sairaus niin lisäosuus verovapaasti on 64 euroa kuukaudessa (myönnetään hakemuksen perusteella).
– Sosiaalivero (työnantaja maksaa) on 33% bruttopalkasta.
– Minimikuukausitaso, josta sosiaalivero lasketaan on 390 euroa. Siten minimi sosiaaliveron määrä on 128.70 euroa kuukaudessa.
– Työttömyysvakuutusmaksu on 1.6% työntekijälle ja 0.8% työnantajalle. Nämä lasketaan bruttokuukausipalkasta.
– Rahastoitu eläkeosuus on joko 2% tai 3% bruttopalkasta.
– Verovapaan ulkomaanpäivärahan raja on 50 euroa ensimmäisen 15 ulkomaanpäivän osalta. Kuitenkin enintään 15 päivää kalenterikuukaudessa. Sen jälkeen voidaan maksaa 32 euroa jokaiselta seuraavalta päivältä.
– Raja-arvon ylittävältä osalta maksetut päivärahat määritellään palkaksi ja verotetaan tuloverona.

Uusi kirjanpitolaki 2016

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lukuisia kohtia kirjanpitolaissa. Muutokset perustuvat keskeisiltä osiltaan vuonna 2013 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston tilinpäätösdirektiiviin. Direktiivin keskeisenä tarkoituksena on keventää tilinpäätössääntelystä etenkin pienyrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.

Uudessa kirjanpitolaissa yritykset ryhmiteltäisiin neljään luokkaan kokonsa perusteella: mikro-, pien-, keskikokois- ja suuryrityksiin. Yrityksen luokalla olisi merkitystä mm. tilinpäätössääntöjen määräytymisen kannalta.
yrityskoko

Uutta lakia sovelletaan 1.1.2016 alkaviin tilikausiin.